Latest news

Par uzņēmumu

SIA „LDZ  Loģistika”  ir  VAS "Latvijas dzelzceļš" meitas uzņēmums.

 2008. gadā dibinātais uzņēmums, kas sniedz kravu ekspedēšanas un loģistikas pakalpojumus, tostarp. : 

 • apvienoto intermodālo servisu, kas aptver dažādu transporta veidu un infrastruktūras izmantošanu, t.sk. nodrošina shēmas “door to door” realizāciju iekšzemes un starptautiskajos pārvadājumos;
 • optimālu un konkurētspējīgu kravu transportēšanas risinājumu nodrošināšanu.SIA „LDZ  Loģistika” ir :

 • Krievijas vadošā intermodālā konteineru operatora  PAS „TransContainer” oficiālais aģents Latvijā;
 • Konteinervilciena ZUBR operators Latvijā.

 

 SIA „LDZ  Loģistika” nodrošina:

 • Starptautisku eksporta, importa un tranzīta dzelzceļa pārvadājumu organizēšanu Baltijas un NVS valstīs;
 • Kravu pārvadājumu dokumentācijas noformēšanu;
 • Kravu muitas formalitāšu kārtošanu;
 • Kravu kustības pārraudzību klientu uzdevumā;
 • Kravu pārvadāšanas izmaksu aprēķināšanu;
 • PAS „ТransContainer” fitinga platformu un konteineru piegādi;
 • Lokveida maršrutu organizēšanu;
 • Kravu uzglabāšanu un citus ar kravu pārvadājumiem saistītus pakalpojumus ostās.

 

LDZ Loģistika noteikti šādi stratēģiski mērķi:

 1. Pārvadājumu apjoma kāpināšana, attīstot intermodālus un multimodālus loģistikas piedāvājumus, veidojot  stratēģiskās partnerības,  apgūstot  esošos un jaunus tirgus, piesaistot Latvijas tranzīta nozarei jaunus klientus, attīstot loģistikas piedāvājumu mārketingu un pārdošanu;
 2. Iekšzemes dzelzceļa kravu pārvadājumu veicināšana, sekmējot publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un radot attīstības iespējas Latvijas tautsaimniecības atbalstam;
 3. Loģistikas izcilības kompetenču uzkrāšana un pielietošana izglītības programmās un tehnoloģiju attīstībā.

Uzņēmuma vērtības piedāvājums klientiem definēts komplekss atbalsts klientu piegādes un loģistikas ķēžu nodrošināšanai, klienta uzdevumā laicīgi, efektīvi un izsekojami nogādājot kravas no punkta A uz punktu B, veicot visas nepieciešamās loģistikas darbības.

Esošā klientu interese un vajadzības ir orientētas gan uz kravu pārvadājumu koridoru veidošanu attālu starpvalstu pārvadājumu nodrošināšanai (galvenokārt Āzijas – Eiropas kravu transporta koridori), gan uz tuvāku – reģionālu vai iekšzemes – kravu pārvadājumu nodrošināšanu (Baltija, Eiropas Ziemeļu – Dienvidu kravu transporta koridori).

Stratēģiski diferencējošais uzstādījums vidēja termiņa stratēģijas plānošanas periodam attiecībā uz vērtības piedāvājumu ir fokusēšanās uz kompleksu, multimodālu transporta un loģistikas pakalpojumu īpatsvara kopējā apgrozījumā attīstīšanu (pretstatā tikai atsevišķu kravu transporta dzelzceļa posmu nodrošināšanai).

 

Misija

LDZ Loģistika - LDZ koncerna un Latvijas tautsaimniecības vispārējās izaugsmes iespēju radītājs, atbalstītājs un īstenotājs.

Vīzija

Kļūt par atpazīstamu Baltijas multimodālo pārvadājumu sadarbības partneri austrumu-rietumu un Eiropas ziemeļu-dienvidu kravu plūsmu krustpunktā.

 

Vērtības

    

 1. Atvērtība
 • Uz klientu orientēts, atvērts komunikācijas stils un darba process
 • Produktīva sadarbība ar koncerna uzņēmumiem, to atbildīgajām struktūrvienībām un ārējiem pakalpojumu piegādātājiem
 1. Uzticamība
 • Atpazīstama un uzticama loģistikas pakalpojumu sniedzēja reputācija
 • Darbības plānveidība un paredzamība klientiem
 • Augsta sniegto pakalpojumu izpildes kvalitāte
 • Klientu uzticēto datu un informācijas drošība
 1. Efektivitāte
 • Uz moderniem tehniskajiem risinājumiem orientēti biznesa procesi
 • Pamatotas izmaksas
 • Klientam efektīvi pārvadājumu risinājumi
 1. Elastība
 • Orientācija un spēja reaģēt uz klientu vajadzībām, tirgus un tehnoloģiju pārmaiņām

 

 

Stratēģiskie uzdevumi

Ņemot vērā iepriekš izvirzītos LDZ Loģistika stratēģiskos mērķus, vidējā termiņā uzņēmuma darbība fokusējama uz šādu stratēģisko uzdevumu izpildi:

Kravu multimodālu pārvadājumu organizatora (“hibrīd – pārvadātāja”) darbības modeļa īstenošana ar pašu kontrolētu pamatlīdzekļu bāzi (perspektīvā – loģistikas centrs) un attīstītu ātri pieejamu papildus pakalpojumu nodrošinātāju (sadarbības partneru) portfeli.

Klienta vajadzību un darbības efektivitātes sabalansēšana, organizējot ikdienas operatīvos pakalpojumu sniegšanas procesus tā, lai pēc iespējas labāk izprastu un apmierinātu klientu vajadzības. Organizējot loģistikas ķēdes jāraugās no kopējā multimodālā pakalpojuma izmaksu, laika un izmantoto transporta veidu skatu punkta – pēc nepieciešamības, izmantojot gan savu (LDZ) infrastruktūru un pārvadātāju, gan piesaistot citus partnerus.

Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju (IT&T) attīstībai jākļūst uzņēmuma darbības būtisku atbalstu, gan nodrošinot pilnvērtīgu un ērtu klientu apkalpošanu, gan strādājot pie integrācijas ar ārējiem (nozares, klientu) IT risinājumiem maksimālas darbības efektivitātes panākšanai.

Stratēģisku partnerību vai uzņēmumu iegādes darījumu meklēšana, vērojot un analizējot tirgus attīstību un konkurenci. Veicot ikdienas operatīvos pakalpojumu sniegšanas procesus, jāizvērtē, vai kādu procesu posmu efektīvākai īstenošanai nav izdevīgāk izveidot ciešākas sadarbības formas ar iesaistītajām pusēm (piem. pārvadātājiem, ekspeditoriem citās valstīs, utml.) gan Latvijā, gan citās valstīs. Turpinot ģeogrāfisko kravu transporta koridoru attīstību, jāizvērtē, vai papildus priekšrocības sniegtu (vai pat būtu kritiski nepieciešami) LDZ Loģistika pārstāvniecību izveide citās valstīs.

Salikto kravu apstrādes kompetences attīstīšana,  veidojot sadarbības iespējas ar trešās puses loģistikas pakalpojumu piedāvātājiem  LTL (less than a truckload) segmentā. Šī pieredze stratēģiski attīstāma, lai pilnvērtīgi to izmantotu pēc Salaspils multimodālā kravu termināļa projekta palaišanas.

Aktīva līdzdalība Salaspils multimodālā kravu termināļa izveidē, kas kalpotu par LDZ Loģistika kravu konsolidācijas bāzes vietu un papildinātu pakalpojumu sniegšanas iespējas klientiem multimodālo kravu pārvadājumu ietvaros. Papildus, multimodālais kravu terminālis skatāms arī kā atšķirīgo sliežu platumu krustceles pēc “Rail Baltica” projekta realizācijas ar no tā izrietošām kravu pārkraušanas operāciju iespējām.

Plānotā Latvijas Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora elektrifikācijas projekta sniegto iespēju (pakalpojumu cenu samazinājums, vilces jaudas pieaugums) izmantošana.

SIA "LDZ Loģistika" statūti

Risku vadība

2019.gada 2.decembrī stājās spēkā “Latvijas dzelzceļš” koncerna risku vadības politika (apstiprināta ar VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes 22.11.2019. lēmumu un VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes 2.12.2019. lēmumu). Tā nosaka galvenos pamatprincipus un atbildību sadalījumu visu koncerna sabiedrību risku pārvaldībā.

Risku vadības politikā noteiktie pamatprincipi:

 1. koncerna sabiedrību darbība neizbēgami ir saistīta ar riskiem;
 2. sistēmiska risku vadība veicina koncerna sabiedrību mērķu sasniegšanu, mazina risku iestāšanās varbūtību un/vai ietekmi vai nodrošina, ka šī riska varbūtība un/vai ietekme nepieaug;
 3. efektīva risku vadība ļauj savlaicīgi paredzēt un novērst potenciālu kaitējumu Koncerna vai atsevišķas tā Sabiedrības reputācijai, finanšu situācijai un operatīvajai darbībai, kā arī ļauj nodrošināt atbilstību tiesību aktu prasībām un labai pārvaldības praksei.

RISKU VADĪBAS POLITIKA

 

Uzņēmums strādā ciešā sadarbībā ar SIA „LDZ Cargo” ostām, termināliem, kā arī citiem uzņēmumiem, kas sniedz transportēšanas pakalpojumus gan Latvijā, gan ārvalstīs.